ΑΙΤΗΣΗ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019/2020

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Παρακαλούμε να συμπληρώνετε με κεφαλαία
(εκτός των συγκεκριμένων πεδίων που υποδηλώνεται κάτι διαφορετικό)


Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

Επώνυμο:
Σε περίπτωση διπλών επωνύμων αυτά θα αναγράφονται χωρίς κενό, με μία παύλα μεταξύ τους.
Όνομα:
Σε περίπτωση διπλών ονομάτων αυτά θα αναγράφονται χωρίς κενό, με μία παύλα μεταξύ τους.
Τόπος Γέννησης:
Ημερομηνία Γέννησης:  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
Ηλικία:               

Ιθαγένεια:
Εθνικότητα:

Αρ. Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου:   Συμπληρώστε το πεδίο αυτό χωρίς ενδιάμεσα κενά. Σημειώστε τον αριθμό που θα αναγράψετε για να ανακτήσετε με αυτόν τα αποτελέσματα.

Φύλο:
Επάγγελμα:
Ιδιότητα:
Επώνυμο πατέρα:
Όνομα πατέρα:
Επώνυμο μητέρας:
Όνομα μητέρας:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Οδός & αριθμός:
T.K.: Πόλη:

Τηλέφωνα επικοινωνίας υποψήφιου
(Εάν πρόκειται για αριθμό τηλεφώνου εκτός Ελλάδος, παρακαλείσθε να αναγράψετε τον κωδικό της χώρας).

Σταθερό:Κινητό:

E-mail υποψήφιου:

Χώρα:
(Συμπληρώστε οπωσδήποτε την χώρα. Επιλέξτε μία μόνο χώρα)


Πότε λάβατε υποτροφία από το Ίδρυμα και για τι επίπεδο σπουδών:

Έχετε λάβει άλλη χορηγία στο Ειδικό Πρόγραμμα του Συνδέσμου Υποτρόφων και πότε:


B. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

 


Γνωστικό πεδίο:
(Συμπληρώστε οπωσδήποτε το γνωστικό πεδίο)

Επιδιωκόμενη έκδοση:
Τίτλος διατριβής:
(Συμπληρώστε με πεζοκεφαλαία [όχι μόνο κεφαλαίους χαρακτήρες])

Χρονολογία υποστήριξης διατριβής:

Βαθμολογία διατριβής:

Άλλες διακρίσεις:

Εκδοτικός Οίκος:

Χώρα που θα πραγματοποιηθεί η έκδοση:

Προβλεπόμενος χρόνος έναρξης έκδοσης:
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)

Προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης έκδοσης:
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)

Αριθμός αντιτύπων:

Συνολικό κόστος έκδοσης:
(Χρησιμοποιήστε ακέραιους αριθμούς, όχι δεκαδικούς και χωρίς διαχωριστικό για τις χιλιάδες)
Νόμισμα:

Αιτούμενο ποσό από το Ίδρυμα:
(Χρησιμοποιήστε ακέραιους αριθμούς, όχι δεκαδικούς και χωρίς διαχωριστικό για τις χιλιάδες)
Προσοχή! Το αιτούμενο ποσό από το Ίδρυμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό κόστος.
Νόμισμα:

Ενίσχυση από άλλες πηγές:
(Συμπληρώστε ΝΑΙ/ΟΧΙ και ανάλογα το ποσό.)Γ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Ο κάτωθι υπογράφων γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες δηλώνω υπεύθυνα ότι:

1. Έχω λάβει πλήρη γνώση του συνόλου των όρων της Προκήρυξης Ειδικού Προγράμματος Χορηγιών και Ενισχύσεων Μελών Συνδέσμου Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020. Ως εκ τούτου η υποβολή της παρούσας αίτησης, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου αυτών. Επίσης, σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας αίτησης στην έκδοση θα αναφέρεται ρητώς η ιδιότητα του/της συγγραφέως ως υποτρόφου του Ιδρύματος, καθώς και η χορηγία του Ιδρύματος.

2. Πληρώ όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη για την υποβολή της παρούσας αίτησης.

3. Την παρούσα αίτηση αποστέλλω μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Προκήρυξη με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, στη διεύθυνση ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Αισχίνου 4, 105 58 Αθήνα, και εντός της ορισθείσας από την Προκήρυξη καταληκτικής προθεσμίας, ήτοι έως και τις 1/4/2019 (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα Ταχυδρομείου).

4. α. Δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη σε βάρος μου.
    Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε αναφέρατε εδώ στοιχεία:

      β. Δεν έχω καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.
    Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε αναφέρατε εδώ στοιχεία:
***


5. Όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην παρούσα ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ είναι αληθή και θα προσκομίσω κάθε στοιχείο ή δικαιολογητικό που θα μου ζητηθεί προς επιβεβαίωσή τους.

Σε περίπτωση ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων, γνωρίζω και ρητά αποδέχομαι ότι η αίτηση αποσύρεται από τη διαδικασία αξιολόγησης.
Αποδέχομαι και δίνω δια της παρούσας τη συγκατάθεσή μου στην ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. όπως, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συλλέγει, τηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην παρούσα Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, στα συνυποβαλλόμενα με αυτήν έγγραφα και στα τυχόν άλλα έγγραφα και στοιχεία που θα υποβάλλω προς την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. από καιρό σε καιρό, με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της εν λόγω εταιρίας στα πλαίσια της χορήγησης της αιτηθείσας επιχορήγησης, ενδεικτικά αναφερομένων της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, της πορείας σπουδών των υποτρόφων, της δημιουργίας στατιστικών πινάκων και κάθε άλλης συναφούς πράξης. Αναγνωρίζω ότι αποδέκτες των δεδομένων θα είναι το Ίδρυμα Ωνάση (έδρα: Vaduz, Liechtenstein), η ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., όπως και οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι αυτών, καθώς και ο Σύνδεσμος Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση, οι εντεταλμένοι εκπρόσωποί τους, και όσα πρόσωπα αντλούν αρμοδιότητα πρόσβασης και ελέγχου των αρχείων της δυνάμει ρητών διατάξεων του νόμου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. θα δύναται να αναθέτει σε τρίτους συνεργάτες της την εκτέλεση συγκεκριμένων επεξεργασιών των εν λόγω δεδομένων (εκτελούντες την επεξεργασία), οι οποίοι θα δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας και θα επεξεργαστούν τα δεδομένα αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σε καμία περίπτωση προς ίδιον όφελος.

Ειδικότερα, και εφ’ όσον γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου για την επιχορήγηση, δηλώνω ότι παρέχω δια της παρούσας προς την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και το Ίδρυμα Ωνάση (εφεξής οι Δικαιούχοι) τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή μου να κάνουν χρήση των κάτωθι αναφερόμενων δεδομένων μου και ειδικότερα του ονοματεπωνύμου μου, του τόπου καταγωγής μου ή μόνιμης κατοικίας μου, της επιστημονικής ειδικότητας ή ειδίκευσής μου, του αντικειμένου σπουδών μου ή/ και του ερευνητικού θέματος ή/και το Πανεπιστήμιο στο οποίο πρόκειται να φοιτήσω στο πλαίσιο χορήγησης της παρούσας επιχορήγησης, του/-ων Πανεπιστημίου/-ων προέλευσής μου, των βαθμών πτυχίου/-ων ή/και άλλων διακρίσεών μου, καθώς επίσης και της εικόνας μου δια της φωτογραφίας που συνοδεύει την παρούσα αίτηση με οποιοδήποτε μέσο ή μορφή (ολόκληρης ή αποσπασμάτων) και σε κάθε είδους άυλο ή υλικό φορέα εικόνας ή ήχου και εικόνας ήδη υπάρχοντα ή που θα ανακαλυφθεί στο μέλλον για σκοπούς αρχειοθέτησης, ενημερωτικούς και επικοινωνιακούς του Προγράμματος Υποτροφιών σε ηλεκτρονικά μέσα, αλλά και έντυπα παντός είδους χωρίς περιορισμό, μέσω διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, προς μετάδοση μέσω της ιστοσελίδας των Δικαιούχων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της επιλογής των Δικαιούχων ή/και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Σε κάθε περίπτωση το εν λόγω υλικό δεν θα αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης χωρίς την έγγραφη άδειά μου.

Αναγνωρίζω ότι τα δεδομένα μου θα τύχουν επεξεργασίας από την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα, από την λήψη της παρούσας και μετέπειτα, ανεξαρτήτως της εγκρίσεως ή όχι της αιτήσεώς μου για την λήψη επιχορήγησης, για όσο απαιτείται για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και προς συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις της δυνάμει των εφαρμοστέων διατάξεων του νόμου, καθώς και για τους ανωτέρω σκοπούς αρχειοθέτησης, επικοινωνίας αλλά και για στατιστικούς σκοπούς.

Δηλώνω ότι ενημερώθηκα πλήρως αναφορικά με τα δικαιώματά μου, κατά περίπτωση, πρόσβασης, ενημέρωσης περί των Δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., της διόρθωσης, της διαγραφής των Δεδομένων, της εναντίωσης και του περιορισμού της επεξεργασίας, της φορητότητας των Δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία (Κανονισμός 2016/679, Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) απευθυνόμενος οποτεδήποτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gdpr@onassis.org.


 

ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ CTRL+P

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
(ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ E-MAIL)
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΣΕΙ
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΑΣ.