ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ)


Παρακαλούμε να συμπληρώνετε με κεφαλαία και ελληνικούς χαρακτήρες
(εκτός των συγκεκριμένων πεδίων που υποδηλώνεται κάτι διαφορετικό)


Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ


 

Επώνυμο:
Σε περίπτωση διπλών επωνύμων αυτά θα αναγράφονται χωρίς κενό και με μία παύλα μεταξύ τους.
Όνομα:
Σε περίπτωση διπλών ονομάτων αυτά θα αναγράφονται χωρίς κενό και με μία παύλα μεταξύ τους.
Τόπος Γέννησης:
Ημερομηνία Γέννησης:  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
Ηλικία:               

Ιθαγένεια:
Εθνικότητα:

Αρ. Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Ταυτότητας Ομογενούς:   Συμπληρώστε το πεδίο αυτό χωρίς ενδιάμεσα κενά. Σημειώστε τον αριθμό που θα αναγράψετε για να ανακτήσετε με αυτόν τα αποτελέσματα.

Φύλο:

Στρατολογική κατάσταση:

Επώνυμο πατέρα:
Όνομα πατέρα:
Επάγγελμα πατέρα:
Επώνυμο μητέρας:
Όνομα μητέρας:
Επάγγελμα μητέρας:

Εάν ο υποψήφιος είναι έγγαμος

Επώνυμο συζύγου:
Όνομα συζύγου:
Επάγγελμα συζύγου:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Οδός & αριθμός:
T.K.: Πόλη:

Τηλέφωνα επικοινωνίας υποψήφιου:
(Εάν πρόκειται για αριθμό τηλεφώνου εκτός Ελλάδας, παρακαλείσθε να αναγράψετε τον κωδικό της χώρας.)

Σταθερό:Κινητό:

E-mail υποψήφιου:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σας έχει εγκριθεί κατά το παρελθόν υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση;
Εάν ναι, Κωδικός Υποτροφίας:

Έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε φέτος αίτηση για υποτροφία σε άλλο Ίδρυμα ή Οργανισμό, παράλληλα με την παρούσα αίτησή σας;

Εάν ναι, σε ποιο και πότε θα σας γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα;


B. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Επιδιωκόμενη κατηγορία σπουδών:

Γνωστικό πεδίο σπουδών:
(Συμπληρώστε οπωσδήποτε το γνωστικό πεδίο)

(Μόνο σε περίπτωση διεπιστημονικών προγραμμάτων συμπληρώνετε και το δεύτερο πεδίο)

Ειδίκευση:
(Συμπληρώστε οπωσδήποτε μία μόνο ειδίκευση)

Περιγραφή επιδιωκόμενου τίτλου σπουδών:
(π.χ. MA IN CLASSICS, MSC IN BIOLOGY, MPHIL/PHD IN ENGINEERING κ.λπ.)

Θέμα διδακτορικής διατριβής:
(Aφορά υποψήφιους για διδακτορικές σπουδές. Συμπληρώνετε το ακριβές ή κατά προσέγγιση θέμα.)

Επώνυμο Επόπτη Καθηγητή (εάν είναι ήδη γνωστό):

Όνομα Επόπτη Καθηγητή:

Χώρα:
(Συμπληρώστε οπωσδήποτε την χώρα. Επιλέξτε μία μόνο χώρα.)

Μόνο στην περίπτωση που το πρόγραμμα είναι ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ, δηλώστε την επιπλέον χώρα:

Πανεπιστήμιο – Τμήμα – σύνδεσμος (link) προγράμματος σπουδών:
(Μπορείτε να αναφέρετε έως 5 Πανεπιστήμια της ίδιας χώρας με σειρά προτεραιότητας, εφ’ όσον τα προγράμματα αφορούν στο ίδιο επίπεδο, γνωστικό πεδίο και ειδίκευση και για κάθε ένα να επικολλήσετε τον σύνδεσμο (link) που οδηγεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη οριστική αποδοχή ή εγγραφή να αναφέρουν το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο – Τμήμα και το αντίστοιχο link του προγράμματος.)

(Συμπληρώνετε με κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες)

1.
2.
3.
4.
5.

Συνολική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου σπουδών: Μήνες:
Έναρξη:  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
(η ελάχιστη προβλεπόμενη σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Πανεπιστημίου)Λήξη:  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)

Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος/η, αναφέρατε την ημερομηνία πρώτης εγγραφής:  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
Υπολειπόμενος χρόνος σπουδών από Σεπτέμβριο/Οκτώβριο 2021:
Μήνες:

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Η συμπλήρωση των ακόλουθων πεδίων είναι υποχρεωτική για την αξιολόγηση της αίτησης)

α) Γιατί αποφασίσατε να ακολουθήσετε σπουδές μεταπτυχιακού/διδακτορικού επιπέδου σε αυτό το γνωστικό πεδίο; Αιτιολογήστε την αναγκαιότητα περαιτέρω έρευνας/ σπουδής στη συγκεκριμένη ειδίκευση.
(Συμπληρώνετε με πεζοκεφαλαία [όχι μόνο κεφαλαίους χαρακτήρες] και ελληνικούς χαρακτήρες)


χαρακτήρες που απομένουν

β) Εξηγήστε τους λόγους επιλογής των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών/ Πανεπιστημίων/ Εποπτών καθηγητών (σε περίπτωση διδακτορικών προγραμμάτων).
(Συμπληρώνετε με πεζοκεφαλαία [όχι μόνο κεφαλαίους χαρακτήρες] και ελληνικούς χαρακτήρες)


χαρακτήρες που απομένουν

γ) Ποιες είναι οι επαγγελματικές σας επιδιώξεις μετά τη λήξη των σπουδών σας;
(Συμπληρώνετε με πεζοκεφαλαία [όχι μόνο κεφαλαίους χαρακτήρες] και ελληνικούς χαρακτήρες)


χαρακτήρες που απομένουν


3. ΚΟΣΤΟΣ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

α) Αναφέρατε το ετήσιο κόστος των επιδιωκόμενων σπουδών σας (κατ' εκτίμηση, στο νόμισμα της χώρας σπουδών):

(Χρησιμοποιήστε ακέραιους αριθμούς, όχι δεκαδικούς και χωρίς διαχωριστικό για τις χιλιάδες)Νόμισμα:
1. Δίδακτρα, εάν υπάρχουν:
2. Έξοδα για αγορά συγγραμμάτων κ.λπ.:
3. Έξοδα διαβίωσης (ενοίκιο, μετακινήσεις κ.λπ.):
ΣΥΝΟΛΟ:

β) Σας έχει εγκριθεί οποιασδήποτε μορφής επιχορήγηση για τις ως άνω σπουδές;

Αν ναι, αναφέρατε:

1. τον φορέα της επιχορήγησης
2. το είδος της επιχορήγησηςΝόμισμα:

(Χρησιμοποιήστε ακέραιους αριθμούς, όχι δεκαδικούς και χωρίς διαχωριστικό για τις χιλιάδες)

Ετήσιο ποσό:
Ετήσιο ποσό:
Ετήσιο ποσό:

3. τη διάρκεια της επιχορήγησης:Από:  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
έως:  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)

4. εάν είναι ανανεώσιμη:Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

1. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ Ή ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΠΟΥΔΕΣ
(να μην αναγράφονται οι επιδιωκόμενες σπουδές για τις οποίες υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος)

(Χρησιμοποιήστε λατινικούς χαρακτήρες για ξένα Πανεπιστήμια)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ
ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ*
ΒΑΘΜΟΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)**

(*Πτυχίο, Δίπλωμα, Bachelor’s, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Master’s κ.λπ.)

(** Ο Βαθμός να αναγράφεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)

2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

(Χρησιμοποιήστε λατινικούς χαρακτήρες για τα Διπλώματα)

ΓΛΩΣΣΑ
Απαιτούμενη για τη διεξαγωγή των σπουδών:
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΧΟΡΗΓΟΣ

4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1.
2.
3.
4.
5.Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Οι γονείς σας ζουν;Πατέρας:

Μητέρα:

Είστε έγγαμος;

Εάν είστε:

α) άγαμος και έχετε αδέλφια που συντηρούνται από την οικογένειά σας
ή
β) έγγαμος και έχετε παιδιά

αναφέρατε στον παρακάτω πίνακα τα ονόματά τους (αδελφών ή παιδιών):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΜΑΘΗΤΗΣ/ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ακαθάριστο Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα:
Σημειώσατε την αντίστοιχη κατηγορία
(Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει και προσωπικό εισόδημα, να συνυπολογισθεί με το οικογενειακό.)

3. ΕΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΘΕ, ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ:

Εργοδότη:
Θέση Εργασίας:
Χρόνο υπηρεσίας:

Θα σας χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για τη διάρκεια των σπουδών σας;

Εάν ναι, η εκπαιδευτική άδεια θα είναι με αποδοχές;

4. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

(Συμπληρώνετε με πεζοκεφαλαία [όχι μόνο κεφαλαίους χαρακτήρες] και ελληνικούς χαρακτήρες)

χαρακτήρες που απομένουν

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Βάσει της σχετικής ανακοίνωσης υποτροφιών, για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτησή σας πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Για να επισυνάψετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει της Προκήρυξης Υποτροφιών Ιδρύματος Ωνάση για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


 

Ο κάτωθι υπογράφων γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες δηλώνω υπεύθυνα ότι:

1. Έχω λάβει πλήρη γνώση του συνόλου των όρων της Προκήρυξης Υποτροφιών Ιδρύματος Ωνάση για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022, καθώς και του Κανονισμού που διέπει τη χορήγηση από το Ίδρυμα Ωνάση των εν λόγω υποτροφιών. Ως εκ τούτου, η υποβολή της παρούσας αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου αυτών.

2. Πληρώ όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη για την υποβολή της παρούσας αίτησης.

3. Την παρούσα αίτηση υποβάλλω μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Προκήρυξη ηλεκτρονικά και εντός της ορισθείσας από την Προκήρυξη καταληκτικής προθεσμίας, ήτοι έως και 28/2/2021.

4. α. Δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη σε βάρος μου.
    Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε αναφέρατε εδώ στοιχεία:

      β. Δεν έχω καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.
    Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε αναφέρατε εδώ στοιχεία:
***


5. Όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην παρούσα ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ είναι αληθή και θα προσκομίσω κάθε στοιχείο ή δικαιολογητικό που θα μου ζητηθεί προς επιβεβαίωσή τους.

Σε περίπτωση ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων, γνωρίζω και ρητά αποδέχομαι ότι η αίτηση αποσύρεται από τη διαδικασία αξιολόγησης.

6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

6.1. την Ενημέρωση περί επεξεργασίας των Δεδομένων μου, όπως αυτή περιέχεται στον Κανονισμό για τις Υποτροφίες του Ιδρύματος Ωνάση για το έτος 2021 και επισυνάπτεται στην παρούσα αίτηση («Ενημέρωση»), σε σχέση με την υποβολή της παρούσας αίτησής μου, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά μου και αποδέχομαι την επεξεργασία των ως άνω δεδομένων μου σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω Ενημέρωσης.

6.2.

6.3. Σε περίπτωση που η αίτησή μου είναι επιτυχής, συμφωνώ δια του παρόντος όπως η Αριόνα ή/και το Ίδρυμα κάνουν χρήση των κάτωθι αναφερόμενων Δεδομένων μου και ειδικότερα του ονοματεπωνύμου μου, του τόπου καταγωγής μου ή μόνιμης κατοικίας μου, της επιστημονικής ειδικότητας ή ειδίκευσής μου, του αντικειμένου σπουδών μου ή/και του ερευνητικού θέματος ή/και το Πανεπιστήμιο στο οποίο πρόκειται να φοιτήσω στο πλαίσιο χορήγησης της παρούσας υποτροφίας, του/-ων Πανεπιστημίου/-ων προέλευσής μου, των βαθμών πτυχίου/-ων ή/και άλλων διακρίσεών μου, καθώς επίσης και της εικόνας μου δια της φωτογραφίας που συνοδεύει την παρούσα αίτηση με οποιοδήποτε μέσο ή μορφή (ολόκληρης ή αποσπασμάτων) και σε κάθε είδους άυλο ή υλικό φορέα εικόνας ή ήχου είτε ήδη υπάρχοντα ή που θα ανακτηθεί στο μέλλον, για να προβάλουν η Αριόνα ή/και το Ίδρυμα την επιλογή μου ως υποτρόφου και την συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα Υποτροφιών σε ηλεκτρονικά μέσα, αλλά και έντυπα παντός είδους χωρίς περιορισμό, μέσω διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, προς μετάδοση μέσω της ιστοσελίδας των Δικαιούχων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της επιλογής των Δικαιούχων ή/και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Σε κάθε περίπτωση το εν λόγω υλικό δεν θα αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης χωρίς την έγγραφη άδειά μου.


 

ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ CTRL+P

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
(ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ E-MAIL)
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.